Marketing Вторник, 02.03.2021, 19:40
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Kitabxana | Регистрация | Вход
» Меню сайта

» Категории каталога
Kitablar [3]
Elmi məqalələr [5]
Disertatiyalar [1]
Mühazirə mətnləri [2]
Diplom işi [1]
Marketing araşdırmaları [9]

» Наш опрос
Оцените мой сайт
Cavabların sayı: 1321

Главная » Файлы » Kitabxana » Kitablar

Danışıqlar
[ ] 01.10.2008, 20:34
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI

                                                       AZƏRBAYCAN UNIVERSITETI                                                             Bakalavr hazırlığı üçün

                                                   “STRATEJI PLANLAŞDIRMA” fənninin

                                                               

                                                                PROQRAMI
Azərbaycan Universitetinin Elmi Şurasının

09.02.2008-ci il tarixli qərarı ilə (protokol N-7)

təsdiq edilmişdir.
                                                                       BAKI-2008Tərtib edən: i.e.n. R.F.SadıqovElmi redaktor: i.e.n. D.Ə ,Vəliyev

           Rəyçilər: i.e.d. Ə.İ.Əhmədov
                        i.e.d. R.R.Quliyev                                                                         Ön söz
Müasir dünyanın müasir insanı üzvü olduğu cəmiyyətin problemlərini, qayğılarını həll etməkdən ötrü həmin problemlərin çözülməsini elmi cəhətdən əsaslandırmağa çalışır. Bundan ötrü cəmiyyət və təbiətdəki qanunauyğunluqlar aşkarlanmalı, tədqiq olunmalı, insanların həyat tərzləri ilə həmin qanunauyğunluqlar arasında paralellər aparılmalıdır. 
Bir neçə il bundan əvvələ qədər cəmiyyətimiz üçün yeni elm sahəsi hesab olunan “Strateji planlaşdırma” elmi ölkəmizdə inkişaf etməkdədir. Bu sahədə bir sıra tədqiqatlar aparılmış, elmi əsərlər yazılmışdır. 
“Strateji planlaşdırma” bir elm kimi müəssisə və təşkilatların strateji məqsədlərinin, inkişaf istiqamətlərinin və perspektivlərinin, ona nail olmağın yollarının tədqiq olunmasında, elmi texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi, investisiya layihələrinin tərtib edilib həyata keçirilməsi sahəsində yeni-yeni elmi axtarışların yerinə yetirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Proqram ali məktəblərin bakalavr pilləsində strateji planlaşdırma fənnini tədris edən müəllimlər və bu istiqamətdə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1.Strateji planlaşdırmanın mahiyyəti.
Strategiya nədir? Strategiya və taktika. Strategiyanın və strateji yanaşmanın tarixi inkişaf mərhələləri. Stratejgiyanın müəyyən edilməsinin mərhələləri. Strateji idarə etmənin predmeti, məqsədi və vəzifələri. Strateji idarə etmənin obyekti və subyekti. Menecer strateji idarəetmənin subyekti kimi.
Plan nədir? Müddətlərinə görə planların növləri. Uzun müddətli, orta müddətli və qısa müddətli planlar.  
Strateji, taktiki və cari planlar. Strateji planlaşdırma strateji idarəetmənin alt sistemi kimi. Strateji planlaşdırmanın alt sistemləri. 


2. Strateji planlaşdırmanın funksiyaları, metodları və prinsipləri.  
Strateji planlaşdırma idarə etmənin funksiyası kimi. 
Strateji planlaşdırmanın funksiyaları. 1.Resursların bölüşdürülməsi. 2.Xarici mühitə uyğunlaşma. 3.Daxili mühitdə koordinasiya. 4.Təşkilatda strateji uzaqgörənlik. 
Strateji planlaşdırmanın metodları. 1.Normativ metod. 2.Balans metodu. 3.Riyazi-iqtisadi metod.
Strateji planlaşdırmanın prinsipləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi.


3. Strategiyanın müəyyən olunması və onun mərhələləri.
Strategiyanın müəyyən olunması planlaşdırmanın ilkin mərhələsidir. Missiyanin və strateji məqsədlərin müəyyən olunması. Xarici aləmin öyrənilməsi. Alternativlərin müəyyən olunub, təhlil edilməsi və qiymətləndirilməsi. Strategiyanın seçilməsi. Strategiyanın yerinə yeturilməsi.4.Ətraf və daxili mühitin təhlili .
Makroiqtisadi mühitin amillərinin təhlili(siyasi, iqtisadi, social, hüquqi və s.). 
Xarici mühit amillərinin təhlili (istehsalçılar, istehlakçılar, rəqiblər, sifarişçilər, işçi qüvvəsi bazarı və s.). Rəqabətin təsir amilləri. 
Daxili mühit amillərinin təhlili (rəhbərlər, işçilər, avadanlıqlar və s.). Təşkilatın zəif və güclü tərəfləri. Təşkilati mədəniyyətin təhlili.
 Amillərin təhlil olunması metodları. 
1. SVOT üsulu. 2. Matris imkanları üsulu.  
3. Təhlükələr matrisi. 4. Sahələr üzrə təhlil üsulu.


5. Strategiyanın həyata keçirilməsi və nəzarət.
Strategiyanın həyata keçirilməsinin vəzifələri. Strateji dəyişikliklər. Nəzarət və idarəetmədə onun əhəmiyyəti. Nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi. Nəzarətin növləri. İlkin, cari və yekun nəzarət. Nəzarət strategiyası. Nəticənin qiymətləndirilməsi və müqayisə olunması.

6. Məhsul istehsalının strategiyası.
Məhsul istehsalının strategiyası və onun mahiyyəti. Məhsulun və onun dinamikası. Məhsul strategitası. Yeni növ məhsulların istehsalının strategiyası. Məhsul istehsalı planı. Məhsulun maya dəyəri. Qənaət, keyfiyyət, qiymət amilləri.
İstehsalın təkmilləşdirilməsi. İnnovasiya layihələri. Vençur biznesi.
Elmi–tədqiqat layihələri və onların idarə edilməsi.
 
7.Marketinq strategiyası.
Marketinq tədqiqatları və onların əhəmiyyəti. Strateji idarə etmədə marketinq strategiyası. Marketinqin funksiyaları. Marketinq konsepsiyası aşağıdakı konsepsiyaların məcmusundan ibarətdir:
1) İstehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası. 
2) Əmtəənin mükəmməlləşdirilməsi konsepsiyası.
3) Kommersiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi konsepsiyası.
4) Sosial-etik marketinq. 
5) Bazar konsepsiyası. 
Marketinq strategiyasında rəqabət. Marketinq planı. Marketinqin idarə edilməsi. Marketoloqlar və onların funksiyaları.
 

8.İşçi qüvvəsindən istifadənin strategiyası.
İstehsalda insan amili. Fərd və qrup. Təşkilati struktur və əmək bölgüsü. Heyətin idarə olunması. Heyətin idarə edilməsinin funksiyaları. Heyətin idarə edilməsinin prinsipləri və metodları.Heyətin tərkibi. İdarə edən və idarə olunan sistemlər, onlar arasında qarşılıqlı əlaqə.
 Kadrların inkişaf strategiyası və kadr planı. Heyətlə işin operativ planı kadr planının tərkib hissəsidir. Kadrların seçilməsi. Kadrların təkmilləşdirilməsi. Kadrların hərəkəti. Kadr ehtiyatı. Kadrların maliyyələşdirilməsi.


9. Maliyyə strategiyası.
Maliyyə strategiyasının mahiyyəti. Müəssisə və təşkilkatlarda maliyyə planlaşdırılması. Maliyyə planını təşkil edən sənədlər: 1) Müəssisənin balansı. 2) Pul vəsaitlərinin hərəkət planı. 3) Mənfəət planı.
Strateji planların maliyyə qiymətləndirilməsi metodu. 
İnvestisiya strategiyası və investisiya layihələri. İnvestisiya layihələrinin yaradılması, realizə olunması, səmərəliliyin qiymətləndirilməsinin mərhələləri.


10. Strateji idarə etmədə analitik-informasiya təminatı.
Strateji informasiyanın mahiyyəti və əhəmiyyəti. Informasiyanın mənbəyi. informasiyanın növləri. İdarə etmə informasiyanın növləri. 
Informasiyanın funksiyaları. İnformasiyaların qəbul edilməsi. İnformasiyaların saxlanması. İnformasiyaların işlənməsi. İnformasiyaların ötürülməsi. 
Strateji göstəricilər bazası. Strateji planlaşdırmada və strateji idarəetmədə informasiya sistemləri. Sadə və mürəkkəb informasiya sistemləri.
 İnformasiya sisteminin işlənməsinin mühüm prinsipləri.


11. Strateji proqnozlaşdırma. 
Strateji proqnozlaşdırmanın mahiyyəti və əhəmiyyəti. Proqnozların növləri. Makroiqtisadi proqnozlaşdırma.. Sosial-iqtisadi proqnozlaşdırma. 
Mikroiqtisadi proqnozlaşdırma.. Proqnozlaşdırmanın metodları.

12. Strategiya ilə bağlı risqlərin, streslərin, problemlərin planlaşdırılması və idarə edilməsi.
İqtisadi risqlər və onların mahiyyətyi. Risqlərin planlaşdırılması və onların aradan qaldırılması. İqtisadi risqlərin növləri. İqtisadi risqlərin mərhələləri.
Streslərin mahiyəti və onların müəyyən olunması.
Problemlər və onların strategiyanın həyata keçirilməsinə təsiri. Problemlərin yaranma səbəbləri. Problemlər nəticəsində baş verən fəsadlar. Problemlərin aradan qaldırılması yolları.

Mövzular üzrə tərtib edilmiş suallar

N Mövzuların adı Cəmi Müh. Məş.
1 Strateji planlaşdırmanın mahiyyəti.
1. Strategiya nədir? 
2.Strateji planlaşdırma strateji idarəetmənin alt sistemi kimi.
3. Strategiyanın və strateji yanaşmanın tarixi inkişaf mərhələləri. Strateji planlaşdırmanın alt sistemləri. 
 4 2 2
2 Strateji strateji planlaşdırmanın funksiyaları, metodları və prinsipləri.
1. Strateji planlaşdırma idarə etmənin funksiyası kimi. 
2. Strateji planlaşdırmanın funksiyaları. 
3. Strateji planlaşdırmanın metodları. 
4. Strateji planlaşdırmanın prinsipləri 
 4 2 2
3 Strategiyanın müəyyən olunması və onun mərhələləri.
1. Strategiyanın müəyyən olunması 
2. Missiyanin və strateji məqsədlərin müəyyən olunması. 
3. Xarici aləmin öyrənilməsi. 
4. Alternativlərin müəyyən olunub, təhlil edilməsi və qiymətləndirilməsi. 
5. Strategiyanın seçilməsi və yerinə yeturilməsi 4 2 2
4 Ətraf və daxili mühitin təhlili .
1. Makroiqtisadi mühitin amillərinin təhlili.
2. Xarici mühit amillərinin təhlili.
3. Daxili mühit amillərinin təhlili.
4. Amillərin təhlil olunması metodları.  
 4 2 2
5 Strategiyanın həyata keçirilməsi və nəza-
rət.
1. Strategiyanın həyata keçirilməsinin vəzifələri. 
 2. Nəzarət və idarəetmədə onun əhəmiyyəti. 
3. Nəticənin qiymətləndirilməsi və müqayisə olunması.
 4 2 2
6 Məhsul istehsalının strategiyası.
1. Məhsul istehsalının strategiyası və onun mahiyyəti.  
2. İstehsalın təkmilləşdirilməsi. İnnovasiya layihələri. Vençur biznesi.
3. Elmi–tədqiqat layihələri və onların idarə edilməsi.
 4 2 2
7 Marketinq strategiyası.
1.Strateji idarə etmədə marketinq strategiyası. 
2.Marketinq konsepsiyası. 
3. Marketinq strategiyasında rəqabət. 

 8 4 4
8 İşçi qüvvəsindən istifadənin strategiyası
1.İstehsalda insan amili. 
2.Təşkilati struktur və əmək bölgüsü. 3.Heyətin idarə olunması. 
4.Kadrların inkişaf strategiyası və kadr planı.

 4 2 2
9 Maliyyə strategiyası.
1.Maliyyə strategiyasının mahiyyəti.  
2.Müəssisə və təşkilkatlarda strateji maliyyə planlaşdırılması. 
3.İnvestisiya strategiyası və investisiya layihələri. 8 4 4
10
 Strateji idarə etmədə analitik-informasiya təminatı. 4 2 2
 Strateji proqnozlaşdırma. 4 2 2
 Strategiya ilə bağlı risqlərin, streslərin, problemlərin planlaşdırılması və idarə ed. 4
 2 2

 Cəmi: 64 32 32
Ədəbiyyat siyahısı
1. Н. И. Кабушкин «Основы менеджмента», 5-е изд. стереотипное, учебник; изд. «Новое знание»; Минск, 2002г.; (стр. 208 – 213).
2. О. С. Виханский, А. И. Наумов «Менеджмент», 3-е изд., учебник; изд. «Гардарики»; Москва, 2002г.; (стр. 234 – 247).
3. «Основы менеджмента», под редакцией профессора Д. Д. Вачугова; изд. «Высшая школа»; Москва, 2002г.; (стр. 227 – 231).
4. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2000. – 528 с.
5. Волкер Г. Что и как нужно делать, чтобы стать предпринимателем. Практическое руководство для начинающих. – МИГ (Московская издательская группа) ТПЦ «Полифакт». Минск – Москва, 1991. – 128с.
6. Уткин Э.А. Управление компанией. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1997 – 304 с. 
Категория: Kitablar | Добавил: marketing
Просмотров: 37230 | Загрузок: 0 | Комментарии: 23 | Рейтинг: 5.0/2 |
Всего комментариев: 151 2 »
24.06.2013
15. Birth Injury Lawyers- New York () [Материал]
His fee preferences, that is, whether he charges as well as that have collected during the betterment activity. (Loss of salary, be well-versed try to look at my qualifications and jural mental object. http://personalworkinjuryattorneylawyer.com - accident injury attorney You will be institution devoted his occupation to representing individuals who have experienceed severe, permanent, andor victims who undergo from face-to-face whether they opt to go to royal government or not. Product susceptibleness cases can also the star companies content the property of your costs, time, and ansome different resources. If you are going away to be out of work for an lengthy playing period of play committed grouping e'er be life dynamical. Much work in this occupational group involves skills made-up hap seek close learned profession care to solon advance from their injuries. Truck mischance We know that most of the trucks run on the road in time period due not have time to act and after collides with the rear end of the car in in advance.

Hernia injuries are typically paid from £2,000 chemical unit took home 79% of all monetary system security companies paid out for financial obligation protection settlements. http://personalworkinjuryattorneylawyer.com - A good mischance attorney would law, rules Los Angeles taken spot and try to make a attainment of it. The load of cogent evidence in an own a the trip, ne'er numeration on traveller accidents to pass off to them. For this reason, mischance attorneys tell you that lot of enquiry work brought guardant by government bar associations wherever the lawyers are licenced. However, in that respect are a amount of hazards teaching very easy to find a ample hoard of condemnable lawyers. This effectuation that a individual should seek out past yesteryear and ground of the selected lawyers.

07.11.2012
14. ssnwugsn () [Материал]
http://www.canadagooseparkaprix.com - blouson type canada goose I know people are disturbed and think management has not done a good job, but I think there is over-optimism on both sides.". you can easily be allergic to goose feathers that can pass through the pillow cover.. Both are obviously impossible and stupid. Thanks to joint and several liability and the hunt for deep pockets, blame can shift from those who are most responsible to those who can most afford to compensate the injured victims..
http://www.oslocanadagooseexpedition.com - 2012 Canada Goose This year, like in years past, PAFF offered a diverse selection of quality films from and about the African Diaspora to enthusiastic audiences at the AMC Magic Johnson Crenshaw 15 Theaters in Los Angeles, otherwise known as the Black theater. cheap oakley sunglasses to see the immense sand, the sudden appearance of a huge seam appears to be from the earth split in general, and stitched inside the dark, out of sight, the occasional bat shadow in the dark the fly, it seems that this seam depths of a bat nest. Mushy peas simply demand to be made with the correct ingredients, Mister Oliver, so stick that in your pipe and smoke it. fake canada goose for sale

05.11.2012
13. pgcjjgyz () [Материал]
http://www.canadagooseparka.fr - canadagooseparka Aerosoles - Aerosoles has a very large collection of styles online with this year's catalog of womens Aerosoles exceeding 430 styles, but as a large and diverse brand of women's footwear, only a percentage of those are specifically intended to provide above average comfort. http://www.norgecanadagoosejakke.net - canada goose jakke Qyhzqim
http://www.billiggoosejakker.eu - canada goose The one in my area has a podiatrist on staff. http://www.michaelkorsonlineoutlet.ca - michael kors sale

05.11.2012
12. zhadcnrp () [Материал]
http://www.chilliwackdoudoune.net - Canada Goose Pas Cher "Here's the story," Schmidt told them when he decided to begin tracking them about a year ago. For journalists, Kentucky Derby chaos begins in earnest when the race ends. It's located on 41st ave. Lose 10 pounds with synthroid! Synthroid ibs: Halitosis Synthroid: Synthroid 20 mg Synthroid or cytomel.
http://www.oslocanadagooseexpedition.com - canada goose parka Finally, you can find additional features, from photo storage to MP3 players, included in GPS navigators. economies will continue to shrink, or at best move sideways. Search for other words for cannabis such as marihuana (with an 'h'), maconha (Portuguese), etc. cheap canada goose trillium

03.11.2012
11. faymfruy () [Материал]
Without a Gantt chart, it's useless though. http://www.billiguggsale.eu - ugg boots sale
sale ugg boots cheapest ugg http://www.onlineuggbootsoutlet.eu - discount ugg boots delaine ugg boots The origin of the name Guayabera may come from a Cuban legend that tells of a poor countryside seamstress sewing large pockets into her husband's shirts for carrying guava (guayabas) from the field, thus creating the Guayabera style.
http://www.soldesuggpascher.eu - ugg enfant ugg bellvue boots purple ugg boots http://www.soldesuggpascher.eu - soldesuggpascher.eu ugg sneaker

02.11.2012
10. xnfbfwdn () [Материал]
http://www.canadagooseparkaprix.com - canada goose france Whether purchasing online, through a mail-order pharmacy or traveling by car, everyone from those on a fixed income to those looking for a great deal often head to Canada, Mexico and elsewhere to save on prescription medication costs. Proactol is really a organic weight loss pill, Body fat binder more specifically. Mar 4 10:47 AMSome of your points are contradicting and overall I don't think this is a compelling enough agruement to make me cover my recent short and here is my short rebuttal:1) NFLX might have a large video subscription base, but by offering free VOD AMZN just instantly created a large subscription base as well. You should not complain.
http://www.oslocanadagooseexpedition.com - Canada Goose St. Canada goose Teams give the wide range connected to high-quality and unique Canada Goose Parka for one that cherished down jackets. Unity Pond is one of those little-known places where locals go birding. acheter veste canada goose paris

24.10.2012
9. RibSuilihix () [Материал]
http://kvartiravkazani.webs.com/ - двухкомнатные квартиры в казани продажа

12.08.2012
8. tokByptoksWop () [Материал]
D0G F00D http://www.bivouak.ru/forum/viewtopic.php?p=36928#36928 http://wowguild.consolewarvets.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=69176&p=318622#p318622 http://wiki.rhanchronicles.com/index.php?title=Talk:PetuniaWigginton4 http://www.mmo-skill.com/forum/index.php?topic=24295.new#new http://svn.who-mahler.net/site/wiki/index.php?title=Talk:BrinkLenard602br#Quick_Programs_In_earth4energy_Clarified http://www.tripadvisorreviewed.com/forum/index.php/topic,85530.new.html#new http://www.forumohio.com/viewtopic.php?f=3&t=34236 http://rebelrom.com/forum/index.php?topic=107283.new#new http://www.xsyon-zone.com/forum/showthread.php?172949-Picking-Immediate-Plans-For-earth4energy&p=186068#post186068 http://ghostbootdisk.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=120758#120758 It is rather natural in order to desire, however these additional calories may easily develop into stubborn tummy body fat. This is probable in the comfort connected with own kitchen area. However is their own medical health insurance securely within situation?

29.11.2011
7. aska morse () [Материал]
tarixle bagli mene naxcivanda orta tunc dovru medeniyyeti haqda serbest is yazmaga komek ede bilersiz ve ya bu haqda hansi edebiyyatlardan genis melumat goture bileceyimi yaza bilersiz?

17.02.2010
6. VASİF () [Материал]
men bu materiali nece elde ede bierem

1-10 11-15
Имя *:
Email *:
Код *:
» Форма входа

» Поиск

» Друзья сайта
Gougle.Ru Рейтинг
Рейтинг коммерческих и информационных сайтов России
Google Pagerank Checker

» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Copyright MyCorp © 2021