Marketing Вторник, 02.03.2021, 20:27
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Kitabxana | Регистрация | Вход
» Меню сайта

» Категории каталога
Biliyinizi yoxlayin [8]

» Наш опрос
Оцените мой сайт
Cavabların sayı: 1321

Главная » Файлы » Sual-Cavab » Biliyinizi yoxlayin

Аzərbəycan iqtisadiyyatı
[ ] 17.03.2009, 09:47

84.Azərbaycan nə vaxt MDB-ya özv seçildi?

  1)1990    2)1992    3)1995    4)1999

85.Azərbaycanda ilk dəmir yolunun uzunluğu nə qədər olmuşdur?

  1)10 km     2)15 km    3)17 km    4)20 km

86.”Əsrin müqaviləsi “ neçənci ildə imzalandı?

  1)1991     2)1993     3)1994     4)1996

87.Azərbaycanın xarici ticarət balansına məxsus olan xususiyyət

  1)Mənfi saldo     2)Müsbət saldo     3)Tarazlıq     4)Mənfi və müsbət saldo

88.Азярбайъанда ямтяя биржасынын тарихи

    1)1990       2)1991        3)1992       4) 1993        5)1994

89. Мцасир Азярбайъан игтисадиййаты цчцн сяъиййяви олмайан ъящят

    1)Rеэионларын интенсив инкишафы     2)Гейри-нефт сектору сащяляринин инкишафы

    3)Коммунал ислащатларын сцрятляндирилмяси      4)Трансформасийа тяняззцлцнцн мювъудлуьу      5)Йохсуллуьун азалдылмасы

90. Игтисади системи характеризя едян ясас елементи сечин

     1)Истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят формасы       2)Техниканын инкишаф дяряъяси

     3)Игтисади фяалиййятин координасийа вя идаря олунмасы цсулу       4)Юлкянин ъоьрафи мювгейи       5)Ящалинин ихтисас дяряъяси

а) 1,2   б) 1,3  ъ) 1,4  д) 3,4  е) 3,5

91. Игтисади ресурслара ня дахил дейил?

      1)Ямяк         2)Йералты сярвятляр         3)Капитал       4)Якин сащяляри

      5)Сащибкарлыг габилиййяти

92.Pay sənədi hansıdır?

1)Сящмдир   2)Пулдур   3)Кредит картыдыр    4)Малын сатышыны тясдиг едян сяняддир

5)Дцзэцн ъаваб йохдур

93.Бцдъяйя гейри-верэи дахил олмаларына аид дейил

1)Юзялляшдирмядян дахил олан вясаит 2)Ъяримя вя санксийалар  3)Тябии ещтийатлардан истифадя цзря тядиййяляр   4)Сосиал тядиййяляр вя амортизасийа айырмалары 5)Фярди аксизляр

94. Юлкянин валйута ещтийатлары иля хариъи боръу арасында нисбят

1)Юлкянин хариъи боръу йохдур   2)Юлкянин хариъи боръу онун валйута ещтийатларындан чохдур  3)Юлкянин хариъи боръу онун валйута ещтийатларындан аздыр  4)Юлкянин валйута ещтийатлары иля хариъи боръу арасында уйьунлуг вар        5)Юлкянин валйута ещтийаты йохдур

95.Азярбайъанда 2002-2005-ъи иллярдя орта щесабла бир ил ярзиндя истещсал олунан тахыл

1)600 мин тон   2)1 милйон тон   3)2 милйон тон   4)5 милйон тон  5)250 милйон тон

96.Мцасир Азярбайъан игтисадиййаты цчцн сяъиййяви олмайан ъящят

1)Реэионларын интенсив инкишафы   2)Гейри-нефт сектору сащяляринин инкишафы

3)Коммунал ислащатларын сцрятляндирилмяси  4)Трансформасийа тяняззцлцнцн мювъудлуьу         5)Йохсуллуьун азалдылмасы

97.Ашаьыдакылардан щансы кечид дюврцнцн ганунауйьунлуьу дейил?

1)Дювлятин ролунун дяйишмяси   2)Макроигтисади сабитлик   3)Юзялляшдирмя

4)Трансформасийа иля ялагядар тяняззцл   5)Дцнйа тясяррцфатына интеграсийа

98.Базарын тиъарят йери олмасы тярифи инди ня цчцн щягигяти якс етдирмир?

1)Алгы-сатгы заман вя мяканъа бир-бириндян айрылдыьы цчцн  2)Информасийа технолоэийасы инкишаф етдийи цчцн  3)Иътимаи истещсалын айрыъа структуру олан мцбадиля сферасы формалашдыьы цчцн  4)Бцтцн ъаваблар дцзэцндцр  5)Дцзэцн ъаваб йохдур

99.Ишсизлийин ляьв едилмясинин ясас йоллары

1)Ири мцяссисяляр йарадылыр  2)Тикинтинин инкишафы  3)Кичик бизнесин инкишафы

4)Тiъарятин инкишафы  5)Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı

100.Ашаьыдакылардан щансы дцнйа базарында нефтин гиймятинин артмасынын сябяби дейил

1)Авро иля мцгайисядя долларын гиймятдян дцшмяси  2)Дцнйада нефтя олан тялябин артмасы  3)Нефт истещсалынын илдян-иля азалмасы   4)Дцнйада нефт ещтийатынын тядриъян тцкянмяси        5)Алтернатив йанаъаг нювляринин мящдудлуьу

Категория: Biliyinizi yoxlayin | Добавил: marketing
Просмотров: 3941 | Загрузок: 0 | Комментарии: 10 | Рейтинг: 4.3/7 |
Всего комментариев: 9
17.10.2012
9. Rosa () [Материал]
Many many quiltay points there.

29.05.2012
8. samir () [Материал]
bele de pis deyil

17.01.2012
7. Samir () [Материал]
Cox yaxsidi.yaxsi ki, bu sayti yaratmisiz

17.01.2012
6. Samir () [Материал]
Cox Cox Cox maraqli testlerdi. Cox beyendim

26.09.2011
5. emil () [Материал]
rahat testlerdi

17.02.2010
4. nihad () [Материал]
djfkhjgldldhg

09.11.2009
3. Sabina () [Материал]
men iqtisadiyyat sahesinde oxumuram.ama maraqlaniram.odoki bu suallarin cvbni bilmek mene maraqli olardi.. mumkunse.. evvelceden twkr

16.10.2009
2. Royal () [Материал]
bu suallarin seviyesini texminen orta kimi qiymetlendirmek olar.cunki bu suallari cavblandirmaq ucun iqtisadci olmaq vacib deyil-gundelik iformasiya vasitelerinde esitdiyimiz,gorduyumuz melumatlardir.

08.08.2009
1. Burhan () [Материал]
Ali mektebin materiali hec orta mektebin materialindan cox da ferqlenmir ki. Ele mekteb vaxt oxuduqlarimla bunlara cavab vere bilirem. Cox sag olun.

Имя *:
Email *:
Код *:
» Форма входа

» Поиск

» Друзья сайта
Gougle.Ru Рейтинг
Рейтинг коммерческих и информационных сайтов России
Google Pagerank Checker

» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Copyright MyCorp © 2021